تعبير خواب دريا,تعبير خواب درياي مواج و طوفاني,شنا يا طغيان آب د

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیلتعبير خواب دريا,تعبير خواب دريا و ماهي,تعبير خواب دريا درشب,تعبير خواب دريا ديدن,تعبير خواب درياي طوفاني,تعبير خواب دريا و موج,تعبير خواب دريا و کشتي,تعبير خواب دريا چيست,تعبير خواب دريا و ساحل,تعبير خواب دريا خروشان,تعبير خواب دريا مواج,تعبير خواب درياي پر از ماهي,تعبير خواب درياي موج دار,تعبير خواب دريا حضرت يوسف,تعبير خواب دريا ابن سيرين,تعبير خواب بالا آمدن آب دريا,تعبير خواب درياي مواج و طوفاني,تعبير خواب دريا امام صادق,تعبير خواب ساحل دريا,تعبير خواب شنا در دريا,تعبير خواب طغيان آب دريا,تعبير خواب جزر و مد دريا,تعبير خواب درياي آرام,تعبير خواب  موج بلند دريا,تعبير خواب موج دريا,تعبير خواب قدم زدن در ساحل دريا,تعبير خواب درياي طوفاني و مواج,تعبير خواب ماسه دريا,تعبير خواب شنا در دريا ابن سيرين


تعبير خواب دريا,تعبير خواب درياي مواج و طوفاني,شنا يا طغيان آب دريا


تعبير خواب دريا | ديدن دريا در خواب | تعبير خواب


تعبير خواب دريا,تعبير خواب درياي مواج و طوفاني,تعبير خواب شنا در دريا,تعبير خواب طغيان آب دريا


خواب ديدن دريا خوابي آرامش بخش است که ممکن است براي همه پيش بيايد حداقل چند بار در طول زندگي دريا را در خواب ببينيم پس اگر دنبال دانستن معني خواب در يا هستيد تا انتها با ما همراه باشيد.


تعبير خواب دريا توسط عالمان غربي و شرقي تعبير خواب بررسي شده است.


تعبير خواب گربه,تعبير خواب گربه سياه,ديدن گربه در خواب
تعبير خواب شنا در دريا


 رهايي از زندان و خدمت پادشاست
تعبير خواب درياي طوفاني يا تعبير خواب درياي مواج و طوفاني


اگر بيند که از دريا موج‌ها برخاست و جهان از ابر تاريک شده بود. دليل بود بر گناه و عصيان مردم آن ديار. اگر بيند که از دريا موجي برخاست يا از دريا شکار مي‌گرفت، دليل است که به اندازه و قدر آن، روزي حلال يابد و عيش بر عيال او فراخ و گشاد شود.
درياي متلاطم: ناراحتي وغصه
درياي مواج: نيکبختي در تمام اموري که در آن گام برمي‌داريد
تعبير خواب طغيان آب دريا


محمد بن سيرين گويد: اگر بيندکه بر فراز آب همي رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن چه بدين نمايد، دليل کند بر قوت ايمان و اعتقاد پاک وي، و اگر بيند که از آب صاف خوشگواري بسيار خورد، دليل کند که عمرش دراز بود و معشيت وي خوش بود.


تعبير خواب دريا ابن سيرين
اگر بيند که از دريا آب خوشگوار همي خورد، دليل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت يابد و اگر بيند که جمله آب دريا را بخورد، دليل کند که پادشاهي همه جهان را بگيرد. و بعضي گويند که به قدر آن که از آب دريا خورده بود وي را بزرگي و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافي بود.


تعبير خواب دريا جابر مغربي
اگر بيند که در آب دريا همي رفت، دليل است توفيق طاعت يابد. اگر بيند که آب دريا زياده شد، دليل که لشگر پادشاه زياد شود. اگر بيند که آب دريا کم شد، دليل که لشگر پادشاه هلاک شود.


اگر بيند که برخي از آب دريا بخورد و بر وي هيچ پديد نيامد، دليل که پادشاه يا عالمي را هلاک کند. اگر بيند که آب از درياها و رودها جمع شدند، دليل که پادشاه آن ديار مال و خزانه خويش را به يکجا جمع کند.


اگر بيند که از دريا موج ها برخاست و جهان از ابر تاريک شده بود. دليل بود بر گناه و عصيان مردم آن ديار. اگر بيند که از دريا موجي برخاست يا از دريا شکار مي گرفت، دليل است که به اندازه و قدر آن، روزي حلال يابد و عيش بر عيال او فراخ و گشاد شود.


اگر بيند که آب دريا شور است که خورد، دليل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.


تعبير خواب دريا منوچهر مطيعي


نفايس الفنون نوشته دريا در خواب پادشاه است ولي به نظر من دريا را نبايد صرفا پادشاه دانست چون در زمان هاي مختلف دارندگان قدرت نام هاي مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتي مي تواند در خواب ما به صورت دريا ظاهر شود.


گاهي اين صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئيس اداره و يا به قول فرويد امپراطور و امپراطريس و حتي مدير کلي مقتدر که بيننده خواب از او رعب دارد و مي ترسد و يا به لطف و محبتش اميد بسته است.


تمام کساني که ما نسبت به آن ها ضعف شديد داريم در خواب هاي ما به صورت پديده هاي عظيم جلوه گر مي شوند مانند دريا، آسمان، توفان، رعد و برق و يا شير و پلنگ. عقيده فرويد نيز عينا همين است حال اگر در خواب ببينيم که کنار دريا ايستاده ايم با چنين شخصيتي مجاور مي شويم و چنانچه ببينيم از آب دريا مي نوشيم متنفع مي شويم و سود مي بريم.


اگر بيننده خواب ببيند که آب دريا را نوشيد به طوري که چيزي باقي نماند به قدرت و شوکت و عظمت مي رسد.


اگر بيننده خواب ببيند که روي آب دريا راه مي رود در کار خطرناکي مداخله مي کند که احتمال لغزش و سقوط او مي رود ولي موفق مي شود. معبران نوشته اند در ساحل دريا بودن و منظره تلاطم دريار را مشاهده کردن نشانه اي است از بيماري فرزندان. چنانچه ببينيد که از کشتي بيرون مي آييد و به ساحل قدم مي نهيد فرزند بيمار يا عزيز ديگري که بيمار داريد شفا مي يابد. اگر خود را در دريا در حال غرق شدن ببينيد گرفتار مشکلاتي مي شويد. بودن در کشتي در درياي آرام نشان امنيت و آرامش زندگي است.


تعبير خواب لوک اويتنهاو


کشتي راني در دريا : شهامت ريسک کردن


در آن غرق شدن : بدبختي که به دست خود موجب شده ايد


درياي آرام : شادماني


درياي متلاطم : ناراحتي وغصه


افتادن در دريا: ضرر و زيان ، بدبختي


درياي شفاف : شادماني


درياي مواج : نيکبختي در تمام اموري که در آن گام برميداريد


تعبير خواب دريا حضرت يوسف ع


تعبير خواب دريا نشانه شانس و اقبال شماست همانطوري که دريا را در خواب ميبينيد چه خوب و چه بد


تعبير خواب دريا امام جعفر صادق ع


تعبير ديدن دريا در خواب پادشاه است اگر آب دريا صاف باشد پادشاه خوب و عالم استاگر آب دريا تيره باشد پادشاه ظالم و گناهکار است تعبير خواب خوردن آب دريا اين است که همان قدر که خورده عزت ميابد


تعبير خواب با شنا از آب دريا بيرون آمدن ، رهايي از زندان و خدمت پادشاست تعبير خواب غرق شدن در دريا و روي آب دريا ماندن اين است که حرص در دنيا او را غرق کرده است تعبير خواب غرق شدن در دريا سپس بيرون آمدن از دريا اين است که از حرص دنيا نجات ميابد تعبير خواب نظاره کردن دريا از دور و نزديک نشدن اين است که به آرزويش نميرسد


تعبير خواب روي دريا بودن بدون خيس شدن اين است که از آتش دوزخ ايمن مي شود و کار دنيا برايش آسان مي شود


تعبير خواب دريا ابراهيم کرماني
اگر کسي بيند که در دريا است، دليل که به خدمت پادشاه شود، يا مطيع مردي عالم و فاضل شود. اگر بيند درميان دريا متحير فرومانده است، دليل که کار او بر خطر است. اگر بيند که از دريا بيرون آيد، دليل است بي غم شود. اگر بيند که آب دريا بخورد و به غايت سرد است. اگر بيننده عالم است از علم بهره تمام يابد. اگر بيننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ايمن شود، يا علم آموزد، لکن از علم بهره يابد.


اگر بيند که آب دريا مي خورد و سخت گرم است، دليل که گناه کند و تاويل آن به غايت بد است. اگر بيند که آب دريا گنده و ناخوش است، دليل که او را خصمي بزرگ پيش آيد و او را آن خصم بيم سخت است.


تعبير خواب دريا آنلي بيتون


1ـ شنيدن زمزمة دريا با ساحل در خواب ، نشانة‌آن است که زندگي اي ملال آور و بي ثمر را سپري خواهيد ساخت ، زندگي اي تهي از عشق و محبت.


2ـ ديدن دريا در خواب ، نشانة آرزوهاي بي ثمر است.


3ـ اگر زني خواب ببيند با همسر خود در دريا شنا مي کند ، نشانة آن است که به نخستين آرزوهاي خود دست مي يابد.


تعبير خواب برف,خواب برف,برف در خواب,تعبير خواب برف در تابستان,خواب ديدن برف


تعبير خواب دريا | ديدن دريا در خواب | tabire khab


تعبير خواب دريا,تعبير خواب درياي مواج و طوفاني,شنا يا طغيان آب درياãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل